Ein dulliau ni o gyflawni hyn:

  1. Trwy gymryd rhan gyda’r Prif Gyngor, mae pobl ifanc ar draws Cymru’n cael y cyfle i leisio’u barn ar lefel genedlaethol, trwy eu cynrychiolwyr etholedig
  2. Datblygu sgiliau a gallu’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan gyda Draig Ffynci; rhoi grym iddyn nhw leisio’u barn
  3. Hyrwyddo cyfraniad plant a phobl ifanc fel un corff
  4. Cysylltu pobl ifanc â sefydliadau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol i greu deialog
  5. Helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan ym mhroses monitro ac adrodd CCUHP; gan sicrhau bod deiliaid dyletswydd yn atebol
  6. Hyrwyddo ymglymiad plant (h.y. rhai dan 11 oed) yn y broses o wneud penderfyniadau ar lefel leol a chenedlaethol